EMIRATES TOURS & SAFARI

Discount up to 45% on Al Ain Tour, Camel Trekking, Dubai Tour, Abu Dhabi Tour, and Desert Safari.

Call: 02 491 2929/ 050 532 6837
Web: www.eatours.ae